DURANT 250 SETMANES
FÉREM UN COMENTARI INFOGRÀFIC
PER A LA VANGUARDIA.
CADA SETMANA INTERPRETÀVEM
EL TEMA DE PORTADA
CREANT UNA INFOGRAFIA.
DATA VA ACABAR AL SETEMBRE DE 2010.

DURING 250 WEEKS
WE DID AN INFOGRAPHIC COMMENTARY
FOR LA VANGUARDIA.
EACH WEEK WE RESEARCHED
THE COVER THEME
DOING AN INFOGRAPHY ABOUT IT.
DATA ENDED ON SEPTEMBER 2010.


INDEX

Data 152

 

Data 151

 

Data 150

 

Data 149

 

Data 148

 

Data 147

 

Data 146

 

Data 145

 

Data 144

 

Data 143

 

Data 142

 

Data 141