DURANT 250 SETMANES
FÉREM UN COMENTARI INFOGRÀFIC
PER A LA VANGUARDIA.
CADA SETMANA INTERPRETÀVEM
EL TEMA DE PORTADA
CREANT UNA INFOGRAFIA.
DATA VA ACABAR AL SETEMBRE DE 2010.

DURING 250 WEEKS
WE DID AN INFOGRAPHIC COMMENTARY
FOR LA VANGUARDIA.
EACH WEEK WE RESEARCHED
THE COVER THEME
DOING AN INFOGRAPHY ABOUT IT.
DATA ENDED ON SEPTEMBER 2010.


INDEX

Data 140

 

Data 139

 

Data 138

 

Data 137

 

Data 136

 

Data 135

 

Data 134

 

Data 133

 

Data 132

 

Data 131

 

Data 130

 

Data 129