DURANT 250 SETMANES
FÉREM UN COMENTARI INFOGRÀFIC
PER A LA VANGUARDIA.
CADA SETMANA INTERPRETÀVEM
EL TEMA DE PORTADA
CREANT UNA INFOGRAFIA.
DATA VA ACABAR AL SETEMBRE DE 2010.

DURING 250 WEEKS
WE DID AN INFOGRAPHIC COMMENTARY
FOR LA VANGUARDIA.
EACH WEEK WE RESEARCHED
THE COVER THEME
DOING AN INFOGRAPHY ABOUT IT.
DATA ENDED ON SEPTEMBER 2010.


INDEX

Data 128

 

Data 127

 

Data 126

 

Data 125

 

Data 124

 

Data 123

 

Data 122

 

Data 121

 

Data 120

 

Data 119

 

Data 118

 

Data 117